<ວີດີໂອບົດສອນພາສາລາວສຳນຽງເທດຈັງ>

ຕາຕະລາງເວລາຮຽນ  

ເນື້ອໃນບົດຮຽນ ນາທີ ລິ້ງ ຂໍ້ມູນ


ແນະນຳວິດີໂອບົດຮຽນ

2:09 ເພຈ ເຟດບຸກ
ຫາກມີຄຳຖາມຕ່າງໆກະລຸນາສົ່ງມາຍັງເພຈນີ້
ການປຽບທຽບພາສາ
ລັກສະນະຂອງພາສາລາວ
ຈຸດສຳຄັນໃນການຮຽນ

10:59 Dic Jpn-Lao (9p.pdf)
Dic Jpn-Lao (11p.pdf)
Dic Jpn-La(ສຳລັບໂທລະສັບສະຫລາດ)
Dic Jpn-Lao ອອນລາຍ


ໂຄງສ້າງຂອງພະຍາງ
ສຽງວັນນະຍຸດ ແມ່ນຫຍັງ?
7:18 ຕົວອັກສອນ ແລະ ການອອກສຽງ.pdfຊະນິດຂອງສະຫລະ
ສະຫລະສຽງສັ້ນ

16:46 ປຶ້ມບົດຝຶກຫັດໂຕຫນັງສື.pdf
ການອອກສຽງສະຫລະ (ວິດີໂອ)
ຕາຕະລາງການອອກສຽງສະຫລະ.pdf


ສະຫລະສຽງຍາວ

9:21


ສະຫລະຄວາບ

7:04


ສະຫລະປະສົມ

5:29


ສະຫລະທີ່ມີຕົວສະກົດ

18:18ການອອກສຽງພະຍັນຊະນະ


13:08 ຕາຕະລາງ ພະຍາງ ສະຫລະຍາວ.pdf
ພະຍັນຊະນະ ເປັນຫລັກ (ວິດີໂອ)
ສະຫລະ ເປັນຫລັກ (ວິດີໂອ)


ພະຍັນຊະນະພື້ນຖານ

18:51


ພະຍັນຊະນະປະສົມ
ສະຫລຸບ(ພະຍັນຊະນະ)
12:25


ບົດຝຶກຫັດພະຍັນຊະນະ

16:59


ປະເພດຂອງພະຍາງ
ຕົວສະກົດ
12:28


ບົດຝຶກຫັດຕົວສະກົດ

15:24


ພື້ນຖານສຽງວັນນະຍຸດ

14:02


ຫລັກການສຽງວັນນະຍຸດ
ພະຍັນຊະນະປະສົມ
11:49


ສະຫລຸບການອອກສຽງ
ແລະ ພະຍັນຊະນະ
16:10 ຕາຕະລາງ ພະຍາງ.pdfທິດສະດີວັນນະຍຸດ
ຝຶກອ່ານ
18:30 ພະຍາງ ແລະ ສຽງວັນນະຍຸດ.pdf
ຄຳທັກທາຍ.pdf
ປ້າຍ.pdf


ພື້ນຖານໄວຍາກອນລາວ

20:31 ຄຳສັບຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ.pdf


ໂຄງສ້າງປະໂຫຍກພື້ນຖານ
ຄຳວິເສດທີ່ສະແດງເຖິງເວລາ
21:38 ຄຳວິເສດທີ່ສະແດງເຖິງເວລາ.pdf
ຄຳວິເສດທີ່ສະແດງເຖິງເວລາ (ວິດີໂອ)


ຄຳກິລິຍາທີ່ສະແດງເຖິງການມີຢູ່
ປະໂຫຍກປະຕິເສດ
15:52


ປະໂຫຍກຄຳຖາມ-I

19:40 ຄຳທີ່ສະແດງເຖິງຄຳຖາມ.pdf


ປະໂຫຍກຄຳຖາມ-II

21:35


ປະໂຫຍກຄຳສັ່ງ
ສະຫລຸບໄວຍາກອນ
20:21 ຕົວຢ່າງການສ້າງປະໂຫຍກ.pdf
ຄຳສັບN4.pdf


ຕົວເລກ ແລະ ປະລິມານ

23:48 ຕົວເລກ.pdf
ຕົວເລກ (ວິດີໂອ)


ລັກສະນະນາມ

16:28 ລັກສະນະນາມທີ່ໃຊ້ປະຈຳ.pdf


ເວລາ ແລະ ວັນ ເດືອນ ປີ

10:45 ວິທີການບອກວັນໃນອາທິດ.pdf
ວິທີການບອກວັນໃນອາທິດ (ວິດີໂອ)


ຄຳວິເສດ ແລະ ຄຳກຳມະວະລີ
16:53 ການແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.pdf


ຄຳນາມວະລີ ແລະ
ອະນຸປະໂຫຍກຄຳນາມ
13:12


ຄຳວະລີວິເສດ ແລະ
ອະນຸປະໂຫຍກວະລີ
ຄຳຕໍ່ປະໂຫຍກ
13:54 ຄຳບຸບພະບົດທີ່ໃຊ້ປະຈຳ.pdf
ຄຳບຸບພະບົດທີ່ໃຊ້ປະຈຳ (ວິດີໂອ)
ຄຳຕໍ່ທີ່ໃຊ້ປະຈຳ.pdf


ປະໂຫຍກຖືກກະທຳ
ແລະ ປະໂຫຍກໃຫ້ກະທຳ
21:12


Tetchan-Net Training Center

てっちゃん の ラオス語 とんでもはっぷん